صفحه نخست نشریات اقتصادی دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه اي

دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه اي

 

 

 

اقتصاد و توسعه منطقه اي


 

 

اين مجله از مجله دانش و توسعه منشعب شده است


دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 22517790

زبان: فارسي

شمارگان: 250 نسخه

صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد

مدير مسئول: دكتر محمدحسين مهدوي عادلي

سردبير: دكتر مصطفي سيمي فر

مدير اجرايي: محمد كدخدايي

هيئت تحريريه: دكتر حميد ابريشمي، دكتر صادق بختياري، دكتر منصور زراء نژاد، دكتر مصطفي سليمي فر، دكتر رامپور صدر نبوي، دكتر ابراهيم گرجي، دكتر محمدرضا لطفعلي پور، دكتر محمد حسين مهدوي عادلي

ويراستار فارسي: دكتر جواد ميزبان

ويراستار انگليسي: سميه ذبيحي حصاري

محل انتشار: مشهد

نشاني: مشهد، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم اداري و اقتصادي، كدپستي: 9177948951

صندوق پستي: مشهد، 1357

سايت اختصاصي: jm.um.ac.ir

نشاني الكترونيك: erd um.ac.ir